அனைத்தையும் காட்டுகிறது 17 முடிவுகளை


ஐஎஸ்டிபி-டி (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial) is a new type of digital broadcasting system for providing audio, video and multimedia services. Now adopted in Japan, பிரேசில், பெரு, அர்ஜென்டீனா, பிலிப்பைன்ஸ், மாலத்தீவு, சிலி, வெனிசுலா, எக்குவடோர், பராகுவே, கோஸ்டா ரிக்கா, பொலிவியா, நிகரகுவா, உருகுவே, பெலிஸ், ஹோண்டுராஸ், குவாத்தமாலா, எல் சால்வடார், இலங்கை, Botswana If you from above these countries, then our ISDB-T meets your local digital tv standard.
திறந்த அரட்டை