iVcan.com wireless_video_transmitter_receiver_drone
#1 LỰA CHỌN BỘ TRUYỀN VIDEO KHÔNG DÂY KHOẢNG CÁCH DÀI. 2021

Bay bao xa, Chúng tôi gửi lại video

Xem video thử nghiệm Đọc thêm

Bộ giá rẻ

720P

OFDM

Chế độ hai mặt

Air xuống đất

Ground To Ground