အားလုံးဖေါ်ပြသည် 8 ရလဒ်များကို

In Japan, Mini B-cas Card is necessary for the full seg TV Channel

ချက်တင်ဖွင့်ပါ